Hangup – Skeittaus, elämä, viihde ja kulttuuri

RajuMe - Kollektiivinen taidenäyttely

08.08.2018 / Toimitus

Herttoniemi Block Party on myös kuvataidetta ja katukulttuuria


RajuMe - Kollektiivinen taidenäyttely tuo yhdeksi päiväksi herttoniemeläiseen alikulkutunneliin yhdeksän taiteilijan keskenään hyvin erilaiset teokset. Näyttely on osa Herttoniemi Block Partya, joka järjestetään Asentajanpuistossa lauantaina 25. elokuuta.

Katukulttuurin erilaisten muotojen, erityisesti skeittaamisen ympärille, koottu näyttely esittelee naiseutta katukulttuurissa. Näyttelyn kuraattoria Patricia Petchenenkoa kiehtoo naisskeittaajien vahva yhteisöllisyys sekä skeittaamisen ja taiteellisen luovuuden yhteys. Petchenenkon havaintojen mukaan huomattavan moni naisskeittaaja tekee myös taidetta jossain muodossa.

Meistä jokaisella on jo syntymästä minuudesta ulkoisia ominaisuuksia, kuten fyysinen sukupuoli, ihonväri, sosiaalinen asema ja etninen tausta, joiden mukaan ympäröivä yhteiskunta alkaa heti määritellä miten meihin suhtaudutaan, miten meidän tulisi elämässämme toimia ja sen mitä saamme tai emme saa tehdä.

RajuMe-näyttely tuo esille yhdenvertaisuutta ja ennakkoluulottomuutta usein kovin miehisenä näyttäytyvässä skeitti- ja katutaidekultturissa.

“Taide on aina vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa - puhuttiinpa skedeilyn performatiivisesta taiteesta tai nykytaiteen monista ilmentymistä. Taide on aina asenne, energiaa - valita itsensä vapaana, vuorovaikutuksessa, esteettisessä jatkumossa ympäristön, teosten ja osallistujien välillä.

Herttoniemi Block Party ja RajuMe viestittävät tapahtuman ja näyttelyn kautta, että kaikille on tilaa omina itsenään.

Taidetta tai luovuutta ei voi kahlita - se menehtyy. Nuoria naisia on aina yritetty kahlita, tavalla tai toisella. Annetaan mieluummin vauhtia. Mimmeillä on jo skeittilaudat alla, minullakin!”, kommentoi näyttelyä Maria Tjader-Knight, taiteilija & kuraattori, Vantaan taidemuseo Artsi / Roy Ascott Technoetic Arts Studiolta.

Skeittaamisen ja taiteen yhdistävää ilmaisun vapautta näyttelyssä edustaa yhdeksän taiteilijaa: Venla Rantanen, Natalie Ahonen, Helmi Silvo, Jasmin Elena, Saara Maria Tikka, Djemile Ramadani, Ines Särkkä, Kukka Suvioja ja Meri Peltonen.

Valtion Taiteenedistäminkeskus, TAIKE, on tukenut Natalie Ahosen hanketta vuoden 2018 kohdeapurahalla.

Teokset ovat esillä Hirvitien-Konemestarinkadun alikulkutunnelissa Herttoniemi Block Partyssa lauantaina 25. elokuuta.

RajuMe

Herttoniemi Block Party

la 25.8.2018 klo 10-22

Hirvitien-Konemestarinkadun alikulku

www.herttoniemiblockparty.fi

www.facebook.com/events/2028990380446739/

 

In english: 

Herttoniemi Block Party is also street art and street culture

RajuMe – Collective art exhibition will bring together nine Artists’ very different works that will fill a suburban Herttoniemi underpass in Helsinki for one day. The exhibition is part of Herttoniemi Block Party, which takes place in Asentajapuisto on Saturday 25th August.

The exhibition that is collated around the different forms of street culture, especially skateboarding, features femininity in street culture. Exhibition Curator Patricia Petchenenko is fascinated by the strong sense of community and the connection between skateboarding and artistic creativity. According to Petchenenko’s observations many female skateboarders also create art in some form.

We all carry superficial features from birth that are not related to self, such as physical gender, skin colour, social status and ethnic background, according to which the surrounding society starts to define the way we are perceived, how we should operate our lives and what we can and cannot do. 

RajuMe -exhibition will bring equality and candidness forth in the skateboarding and street art culture that often appears rather masculine. 

’’Art is always interacting with its surroundings – whether we speak of the performative art of skating or the manifestation of popular art. Art is always an attitude, energy – to choose itself free, interacting, in an aesthetic continuum with the environment, the works and the participants.’’ 

Herttoniemi Block Party and RajuMe will communicate through the event and the exhibition that there is space for everyone to be themselves.

Art and creativity cannot be chained – it will perish. There has always been an attempt to chain young women in one way or another. Let’s speed them along instead. ’’Chicks already ride skateboards, even me!’’ comments Maria Tjader-Knight, an Artist and a Curator from the Vantaa Art Museum / Roy Ascott Technoetic Arts Studio.

The nine Artists representing the freedom of expression, and uniting skateboarding and art are: Venla Rantanen, Natalie Ahonen, Helmi Silvo, Jasmin Elena, Saara Maria Tikka, Djemile Ramadani, Ines Särkkä, Kukka Suvioja and Meri Peltonen.  

Arts Promotion Centre Finland, TAIKE, has supported Natalie Ahonen’s project with a target grant for the year 2018. 

The works are on show in the Hirvitie-Konemestarinkatu underpass during Herttoniemi Block Party on Saturday 25th August.

 

RajuMe Exhibition 

Sat 25th August 2018, from 10am until 10pm

Hirvitie-Konemestarinkatu underpass

Herttoniemi Block Party, Helsinki, Finland 

http://www.herttoniemiblockparty.fi/ 

 

 

Keskustele Facebooksissa